Vážené kolegyně, vážení kolegové, odboráři,

English version below

minulý týden jsem Vám zaslal mimo jiné i informaci o mém ukončení uvolněného předsedy OÚP a následovala spousta dotazů. A tady je odpověď: Byl jsem s přístupem a řešením společnosti k mé osobě dlouhodobě nespokojen – jednak s pracovní dobou, kde jsem tvořil spoustu přesčasových hodin, které mi firma nijak nehradila a ani nereflektovala moje připomínky. Další škraloup byl na mém bonusu, který byl zkrácen a nikdo mi z HR nedokázal udělat rozpad mé mzdy a vysvětlit mi proč. Snažil jsem se tyto problémy řešit, ale firma hrála a hraje mrtvého brouka. Jediná reakce, která přišla, byla zrušení uvolnění předsedy a nahrazení ho třetinovým uvolněním. I toto řešení není zřejmě pro OÚP konečným, jelikož podmínky tohoto částečného uvolnění nejsou zdaleka třetinové a bude se skládat ze spousty dalších uvolnění. Dáme tomu tři zkušební měsíce a pak uvidíme. Může se stát, že odejdu bez jakéhokoliv uvolnění.

Blížící se léto a nevyřešené chlazení výrobních hal je problém, který nás celkem trápí. Podnět na tuto problematiku jsem podal za OÚP 20. 6. 2018. Ano, čtete správně a v současné době jsme o devět měsíců starší a co se změnilo? Kam se tento problém posunul? Co firma dokázala vyřešit za tuto dobu a jaká jsou řešení tohoto problému?

Prvním krokem, který firma udělala, bylo, že dala vzniknout „komisi“, která zasedala a řešila devět měsíců tento problém pro celou TPCA a výsledek je pro nás všechny velice pozitivní – „komise se dočkala jara“, problém je v řešení a toto léto se opět uvaříme ve vlastní šťávě na přesunutých směnách. Velké štěstí mají „snad“ na lakovně – tam se podařilo nalézt a odhalit poklad – zjistila se velká věc – klimatizace je zde již od počátku existence firmy nainstalována, ale po cca třech letech provozu se vypnula, aby si zaměstnanci neužívali komfortní práci. Letos by ale i fungovat mohla a zaměstnanci, co se vloni pekli za živa, by letos mohli okusit komfortní prostředí jako jejich nadřízení z kanceláří. Bohužel není to na všech pracovištích lakovny. A co dál tato „komise“ vyřešila a co ostatní shopy? Oficiální stanovisko není, ale údajně se bude „investovat“ a řešit letní teploty na svařovně, což by bylo velice dobré, ale to zatím není potvrzeno a zatím nám nikdo ani oficiálně nesdělil, jakou technologii plánují použít. A co assy? Tak tam se po devíti měsících řešení dozvěděli, že mají smolíka. Prostě si na klimatizace za patnáct let dřiny a přesčasů ještě nevydělali. Assy je díky „komisi“ opět na začátku, o devět měsíců starší a již ji těchto devět ztracených měsíců dostává do složité situace. Na shopové schůzce se vedení Assy vyjádřilo, že se pokusí vyřešit tento problém samostatně. Doufejme tedy, že se jim to podaří. Škoda devíti měsíců ne/činnosti této vzácné „komise“, kde jediné pozitivum je zjištění vybavení vlastního shopu (lakovna), kde bohužel GM při lunch boxu při dotazu jednoho zúčastněného zaměstnance na klimatizaci neměl ani nejmenší tušení, na co se dotyčný ptá a o jakých klimatizacích mluví. Byl to jen důkaz toho, že „komise“, co měla řešit klimatizace na úrovni firmy, nemá ani přehled o vlastním vybavení na shopu, natož aby přidala studii o chlazení na úrovni firmy, bohužel. Jsou tu i oddělení jako Logistika Assy, kde jim k sdělení o přeložených směnách na letní červen zcela otevřeně řekli, že se tu žádná klimatizace nebo chlazení řešit nebude. Prostě rychlé a jednoduché řešení. Ale nezapomněli jim říct, kolik pozic ušetří a jak se opět zvedne jejich produktivita. Prostě samé pozitivní věci. Díky tomuto přístupu už zde zástupce OÚP podal výpověď, jelikož situace ve firmě je už fyzicky a psychicky neúnosná. Určitě firma má ještě záložní variantu ochlazování výrobních hal – jednu si vyzkoušela v loňském roce, kdy čerpala pitnou vodu na střechu. V období sucha a nouze si dovolila tento přepych, což je barbarství nejvyššího stupně, pohrdání přírodou a vodními zdroji. Kdo z Vás by si toto dovolil doma za své peníze… To by se v zelené továrně nemělo stávat! Nedaleko od Kolína stojí jiná továrna, zaměstnává cca 1200 zaměstnanců a tam se pracuje v klimatizované hale již několik let, při 23°C, což je příjemné. Tato firma zahájila výrobu o cca pět let déle než naše kolínská, management je tam také český, ale majitel je korejský – že by v tomto byl problém?

Vyjádření nedůvěry HR – ano, toto jsem sdělil HR začátkem března s dalším sdělením, že OÚP by se chtělo setkat s prezidentem společnosti. To bylo nemožné přání, prý se nejprve pojďme setkat s HR a vysvětlit si situaci – bohužel zůstalo jen u slibu. Takže toto je Toyota Way v podání TPCA. Již delší dobu dlužím mnoho odpovědí členům OÚP, což mi je líto, ale společnost s námi nekomunikuje, nebo spíš komunikuje pouze v situaci, kdy potřebuje odbory ze zákona. Tuto změnu přístupu registrujeme již od začátku roku a dáváme ji do souvislosti s odchodem bývalého GM HR, který s odbory vždy komunikoval a jeho snaha byla udržet sociální smír. Je to nepříjemná situace, ale přistupujeme na tuto hru HR a budeme s ní komunikovat stejně tak, jak ona s OÚP – přes Fb a naše www stránky a jen z povinnosti zákona. Co říci na závěr? Pouze snad to, že jsme rádi, že letos bude končit KS a budeme jednat o nové. Podnětů je více než dost.

S úctou Petr Bíba


English version

Dear colleagues, unionists,

last week I sent you, among other things, information about my termination of chairman of OUP and lot of questions followed. And here is the answer: For a long time I was dissatisfied with the company’s approach and solution to my person – with working hours, when I worked a lot of overtime hours which were not compensated, and even did not reflect my comments. Another bad topic was my bonus, what was shortened, and nobody of HR could make the decomposition of my salary and explain it to me. I tried to solve these problems, but the company played and still play possum. The only response that came was to abolish of fully released chairman and replacing it by one-third release. Nor this solution probably does not final for OUP, because the conditions of this partial releasing are really far from one-third, and will consist of many other releases. We are waiting for three months and let´see. It is possible I leave without any release.

The coming summer and not solved cooling of production plants is problem, that quite bothers us. Impulse for solving this issue I filed for OÚP 20. 6. 2018. Yes, you are reading right. And what has really happened? We are currently nine months older and what has changed? How much have the solution process moved? What company solved during this period and what are the solutions to this problem?

The first step what the company made was to gave rise a „commission“ what was meeting and dealing this problem for the whole TPCA for a nine months and the result is very positive for all of us – „the spring´s already came”, the problem is still in process and this summer we will be “roasting” us on moved shifts. A big luck have „hopefully“ on the lacquers shop – there were found the treasure – the air condition has installed there since the build of the company, but then approx. three years of production was turned off, so that employees can not enjoy a comfortable job. However, this year it could work so this year the employees who roasted themselves last year could try a comfortable as their managers from offices. Unfortunately, it’s not at all workplaces at lacquers shop. And what else was solved by this commission? What about another shops? The official statement does not exist, but supposedly it should „invest“ and deal with summer temperatures at the welding shop, which would be very good, but it is not yet confirmed and nobody have officially said which kind of technology is planned to use.

And what about assy? There, after nine months, found out that they had a bad luck. They just haven’t earned enough money of for purchasing the air conditioning for fifteen years of hard work and overtimes. Assy is due to „commission“ again at the beginning, nine months older and loss of these nine months already gets it into a difficult situation. At the shop meeting the Assy´s management said, that they will try to solve this problem on their own. So let’s hope they succeed. Loss of nine months, not/activity of this dear „commission“ when the only one positive point is finding that they have own equipment (on lacquers). But, unfortunately, GM during lunch box on employee´s question for air conditioning had not any idea what he was asking for and what AC he was talking about. It was one of the proof that the „commission“ that should deal with the AC on the company-level does not have an overview of their own equipment in the shop, let alone adding the study of cooling at the company-level, unfortunately.

There are also departments like Logistics Assy, where they openly told them about moved shifts to June, despite of the AC or cooling won´t be solved there. Just quick and simple solution. But they don´t forget to tell them how many work positions will be saved and how their productivity will increase. Only positive things. Due to this approach, one representative of OÚP already resigned, because the situation in the company is physically and psychologically unbearable. The company has certainly some backup option for cooling of production halls – one of them tried out last year, when it drew drinking water to the roof. In this critical period of drought they made this luxury – it is the highest level of barbarity, contempt for the nature and water resources. Who would do it at home for his money … It should not happen in a green factory! There is another factory near to Kolín, who employs approximately 1,200 people and there they are working in air-conditioned hall for several years at nice temperature of 23 ° C. The company have started production five years later than our, management is Czech as well, but the owner is a Korean – is that the problem?

Expression of distrust to HR – yes, this conclusion I said HR at the beginning of the March with additional statement that the OUP would like to meet with the president of the company. But this was impossible, apparently, first of all let’s meet HR and explain the situation – unfortunately, this promise has not been fulfilled. So this is the Toyota Way in TPCA meaning. For a long time I owe a lot of responses to OUP members and I am sorry, but the company does not communicate with us, or they rather communicate only in the situation when they need us, unions, by law. We have been noticed this change of approach since the beginning of the year and we relate it to leaving of ex-GM HR, who has always communicated with our union and its efforts was to keep the social peace. It’s an unpleasant situation, but we are approaching this way of HR game and we will communicate with it just as it does with OUP – via facebook and our web site, and only within the law responsibilities.

What may I say as a conclusion? Well, only that we are glad that this year will end current KS, and we will discuss a new one. There are more suggestions then enough.

Sincerely,

Petr Bíba