Mé uvolnění

English version below

Vážené kolegyně, kolegové, odboráři,

doposud jsem nereagoval na sdělení firmy na „Moje TPCA“ ohledně ukončení uvolnění předsedů odborů a vzniklých úspor z toho plynoucích. Nejprve jsem si to musel dvakrát přečíst, jelikož mi to nedávalo smysl a měl jsem za to, že jsem si to špatně přečetl. Bohužel jsem ale četl správně a toto prohlášení mi přišlo jako špatné číslo Dikobrazu. Pokud vím, tak tuto formu uvolnění vymyslela společnost a tudíž věděla, co to obnáší. Navíc předseda je placen ze svého tarifu, který mu je vyplácen, ať sedí kdekoliv ve firmě. Takže kde se ušetří, to nechápu. Je to jen neférové dloubnutí do předsedů a odborů jako takových, které nic neřeší.

Dále jsem doposud nepodepsal doplněk o uvolnění předsedy odborů a jako jediný předseda nejsem uvolněn. Proč? To si přečtěte dále, včetně názoru našeho právního zástupce. Dostal jsem upřesnění od společnosti, jak se mám chovat,jako neuvolněný předseda odborů, což ale řeší ZP. Dovolil jsem si zaslat na HR několik e-mailů, takže už jim nic psát nebudu. Naštěstí funguje Fb a naše stránky a tam mohu komunikovat bez výtek HR.

E-mail od společnosti:

V rámci pracovní doby tedy není možné vykonávat jakoukoliv činnost pro odbory, včetně e-mailové korespondence apod., bez žádosti o uvolnění na takové aktivity. Pro schválení uvolnění bude posouzen důvod a následně rozhodnuto, zda uvolnění bude realizováno, popř. zda s náhradou mzdy či nikoliv.

Reakce právního zástupce OÚP

Reakci TPCA nepovažujeme za odpovídající zákonu ani situaci zejména s ohledem na to, že:

  • Vás v podstatě nutí do podpisu dohody o částečném uvolnění, která je svým způsobem dohodou zákonem neupravenou, složitou a je logické, že před jejím podpisem je potřeba si některé věci vyjasnit, neboť mohou mít vliv na Vaše práva na náhradu mzdy a další (zejména pokud jsou pravidla o uvolňování napsána poměrně nejasně a některá z nich jsou navíc v rozporu se zákonem). To, že ostatní předsedové dohodu podepsali, není relevantní;
  • postupují v daném případě šikanózně – neboť ostatní předsedy odborových organizací alespoň částečně uvolnili, zatímco u Vás k tomu nedošlo jen proto, že máte připomínky k obsahu této dohody – přičemž je vyloučeno upřednostňovat jedny odborové organizace před dalšími – jedná se tedy v podstatě o šikanu z toho důvodu, že jako jediný jste si dovolil se „ozvat“ a máte k návrhu dohody nějaké dotazy a připomínky.

Jejich výklad, že jakékoliv uvolnění pro odborovou činnost podléhá schválení, nepokládáme ovšem za správný. V prvním odstavci sice píší, že budou respektovat legislativní rámec, nicméně tato odpověď je s tímto rámcem v hrubém rozporu, protože zákoník práce nic takového zaměstnavateli neumožňuje.

 Rozhodně to ale nemůže fungovat tak, jak si představují v TPCA – tedy tak, že se budete muset dovolovat pokaždé, kdy vznikne potřeba práce pro odbory – takto to totiž nefunguje ani v případě neuvolněných odborových funkcionářů. Máte proto samozřejmě pravdu v tom, že jejich výklad je nepřiměřeně omezující z hlediska zákoníku práce, na což je v odpovědi rovněž doporučujeme upozornit.

Takto to vidí, náš právní zástupce a my, OÚP, plně souhlasíme.

Momentálně jsem zařazen na údržbě Assy, kde mám nadstandardní péči a jsem monitorován a přísně kontrolován. Dokonce to vypadá, že i na WC se budu muset dovolit a říct, kterým směrem jdu a cestou se nebudu moct ani zastavit, abych prohodil pár slov, jelikož bych mohl vykonávat odborovou činnost. Určitě to tak máte všichni, tak to asi bude v pořádku. Škoda, že tento metr není na všechny zaměstnance a asi by postačilo, aby i ti vedoucí byli stejně nároční na sebe, jako jsou na mě. Tuto situaci vnímám jako další nátlak na moji osobu. Vím, že toto nařízení jde z nejvyšších pater a zatím jen monitorujeme výroky na moji adresu.

S úctou Petr Bíba


English version

Dear colleagues, trade unionists,

so far, I have not responded to the company’s statement of „My TPCA“ regarding the termination of releasing of union chairmen and the savings which will be reach. At first I had to read it twice because it didn’t make any sense to me and I thought I read it wrong. But unfortunately, I read correctly. This statement seemed to be a bad version of “Dikobraz” magazine. As far as I know, this type of releasing was invented by the company and therefore they knew what it meant. In addition, the chairman is paid from his tariff, which is paid to him regardless the place, where he sits. So I do not get it, where it the saving. It is just unfair provoking to chairman and trade unions as such that does not solve anything.

Furthermore, I have not signed the appendix of the union chairman releasing yet and, as the only chairmen, I am still not released. What is the reason? You can read this further, including the opinion of our legal representative. I got a clarification from the company what I should do as a not released chairman of the unions, but this is being dealt with by the Labour Code. I dared to send several e-mails to HR so I won’t write anything to them anymore. Fortunately, Facebook and our website work and there I can communicate without any comments from HR.

Email from company:

Within working hours is not possible to do any activity for the trade unions, including e-mail correspondence, etc., without requesting release for this activities. The reason for approving the release will be evaluate and subsequently will be decide whether the release will be realized, eventually whether with wage compensation or not.

Reaction of the legal representative of the OÚP

We do not consider TPCA’s response to be in accordance with the law or the situation, especially due this reasons:

  • The company constrains you to sign a partial release agreement, which is in some way an agreement not regulated by the law, complicated and it is logical that some things need to be clarified before it is signed, as it may affect your rights to wage, etc. (especially if the release rules are not very clear and some of them are in conflict with the law). The fact that the other chairmen have signed the agreement is not relevant;
  • It is quite bullying to your person– because the other chairmen were partially released, but you don´t due to your comments on the content of this agreement – while it is impossible to favor one trade union with others – that is essentially bullying because you are the only one who dared to „speak“ and you have some questions and comments on the agreement proposal.

However, we do not consider their interpretation that any release for union activity is subject to approval. Although they write in the first paragraph that they will respect the legislative, this answer is grossly inconsistent with this it because the Labor Code does not allow such an employer to do so.

But it certainly can not work as they want in TPCA –that you have to allow yourself every time there is a need for union work. That is not the case even with unreleased trade union officials. You are, of course, right in saying that their interpretation is disproportionately restrictive from the point of view of the Labor Code, which we also recommend to point out them in response.

This is opinion of our legal representative and we, OUP, fully agree with him.

At the moment, I am in the maintenance of Assy, where I have extra care, so I am monitored and strictly controlled. It even seems that I will have to afford for going to the toilet and say which way I am going to go and I will not be able to stop by to say a few words, because I could do union activity. Certainly you all know it, so it probably will be fine. It is a pity that this meter is not the same for all employees and it would probably be enough for those leaders to be as strict to themselves as they are on me. I see this as another pressure to my person. I know that this regulation came from the highest levels and we are only monitoring their statements to me.

Yours sincerely, Petr Biba