Co minulý týden dal

English version below

Vážené kolegyně a kolegové,

dne 30.4.2019 jsme se sešli všichni zástupci OÚP (včetně shop zástupců) se společností, kde na programu bylo spoustu témat, ale bohužel jsme prošli jen cca tři témata – směnnost údržby, chlazení na výrobních halách a pracovní kalendáře.

Co se týká směnnosti údržby, tak nám byla představena studie, kde jako zásadní věc jsou náklady a následné řešení na zajištění údržby a provozu technologií. Zde bylo řečeno, že vzhledem k objemům současným a pravděpodobným v budoucnu se nic na směnnosti údržby měnit nebude a bude zachován současný pracovní kalendář pro všechny údržby působící v TPCA . Jsme velice rádi, že TPCA došla k tomuto zjištění a do budoucna se na tom nic nezmění. 

Chlazení na výrobních halách. Zde je situace stále nejasná. Víme, že byla nalezena klimatizace na lakovně, kde v současnosti probíhá snaha o její opětovné uvedení do provozu. Bohužel je tu spousta nejasností vzhledem k vlivu na zaměstnance, což bude v budoucnu spojeno s různými úpravami a modifikacemi. Domnívám se, že pokud to funguje mnoho let v jiných firmách, tak není důvod, aby to nefungovalo i v TPCA na lakovně.

Na svařovnu budou zakoupeny mobilní klimatizační jednotky a začne testování v reálném provoze. Jelikož s tím nikdo nemá v tomto prostoru zkušenosti, bude to od zaměstnanců vyžadovat maximální trpělivost a spolupráci. Jde o novou věc a je třeba doladit detaily. Dále byl od zástupce OÚP ze svařovny vznesen požadavek na odlehčené oblečení na logistice svařovny.

Assembly a přilehlé prostory. Zde nebude investována ani koruna, ani jedna klimatizační jednotka. Tady se v celé nahotě projeví nesystematičnost firmy za posledních patnáct let. Zde budou vypracované STD, kdy a jak větrat halu o nočních směnách, kdo to bude zabezpečovat, atd. Prostory technologických jednotek na výměnu vzduchu na střeše budou natřeny odrazovou barvou vůči slunci, přemýšlí se o umístění lednic s chlazenými nápoji a v tomto případě doufám, že se zastaví i výroba na osvěžení.

Dalším bodem na úterní schůzce s vedením TPCA byl bod výrobní kalendář a pojmy vyrovnávací období a kalendářní rok. A tady se rozhořely emoce a došlo k patové situaci kvůli chápání výrobní soboty v měsíci prosinci. Zástupci OÚP se ostře ohradili proti vysvětlení firmy a hlavně proti způsobu podzimní prezentace na mng komunikacích. Je jasné, že zaměstnanci i OÚP si prosincovou směnu vyložili jinak než vedení TPCA a na tom se nakonec shodli. Slovy pana Kimla: „nyní musíme vybrat ze dvou špatných řešení to lepší“. Vedení TPCA připravuje další aktualizaci kalendáře a přislíbilo, že se za špatnou prezentaci prosincové směny omluví a vysvětlí ji. Odborová organizace OÚP se na další schůzce v květnu pokusí s vedením dohodnout na vytvoření jasné směrnice pro přesouvání směn a popisu pojmů, jelikož je jasné, že chápání může být rozdílné a zavání účelovostí a nepřispívá k dobré atmosféře mezi zaměstnanci

 Reakce na článek HR TPCA

Pokud vyjednávací tým OÚP narazí na zajímavá data ohledně mezd ve firmách v ČR, nebudu jim bránit v jejich zveřejnění a to ani, když jsem 20.2.2019 neměl důvod něco rozporovat. Firma si vytvořila svá data a námi zveřejněná data jsou z nezávislého zdroje. Pokud má firma námitek, nemusí obviňovat mě, jako předsedu, ani OÚP, jelikož zdroje jsou známy a i uveřejněny. Zřejmě firma ví více, než zdroje zde uvedené a proto je rozporuje.Není pravda, že předseda nekomunikuje se společností a odmítá se zúčastňovat schůzek. Jde tu o zásadní věc a to, žeOÚP není podřízená HR a proto po vzájemné domluvě a vysvětlení si témat předem, jsem já, místopředsedové a shop zástupci vždy ochotni se sejít, tak jako naposledy 30.4.2019. Jelikož jsem nepřistoupil k tzv. částečnému uvolnění, o čemž jsem firmu informoval několikrát, nevztahují se na mě ani firemní pravidla pro částečně uvolněné funkcionáře. Dále s firmou komunikuji dle jejich e-mailu, který jsem od HR dostal. Zde ho přikládám :

 V rámci pracovní doby tedy není možné vykonávat jakoukoliv činnost pro odbory, včetně e-mailové korespondence apod., bez žádosti o uvolnění na takové aktivity. Pro schválení uvolnění bude posouzen důvod a následně rozhodnuto, zda uvolnění bude realizováno, popř. zda s náhradou mzdy či nikoliv.“

Toto vyjádření dostal pouze předseda OÚP, další dva předsedové Odborových organizací vesele komunikují s firmou ve své pracovní době. Proto jednání společnosti TPCA bereme jako šikanózní a nevytváření stejných podmínek pro práci všech odborových organizací, což je ze zákona povinnost. Tak na co si tu vlastně HR TPCA stěžuje? Takže kdo tu lže či uvádí nepravdy?

Návštěva v TMUK – na schůzce se společností jsem jasně odmítl tuto cestu – nevidím v ní nic pozitivního pro OÚP a pokud mají v Anglii křišťálovou kouli pro KV v TPCA, tak ať nám ji pošlou – rádi do ní nahlédneme. Z jednání se společností existuje zápis a tam je to jasně zapsané, že jsem tuto cestu odmítl. Mám z toho dojem, že na HR se špatně předávají informace, nebo se úmyslně vytváří svoje vlastní. Firma neustále šetří a zde jim nabízíme prostředky za neuskutečněnou cestu OÚP a doufáme, že ji využije pro investici do zaměstnanců.

Závěrem OÚP vyzývá vedení firmy TPCA, aby zveřejňovaná data správně interpretovalo a zaměstnance tak informovalo objektivně. Zároveň aby se zdrželo uveřejňování nepravdivých negativních a zkreslených stanovisek vůči OÚP.

S úctou Petr Bíba


English version

Dear colleagues,

on 30th April 2019 we met all the representatives of the OÚP (including the shop representatives) with the company, where there were a lot of topics on the program, but unfortunately we only went through three topics – shifts of maintenance, cooling in production halls and working calendars.

As far as the shift of maintenance is concerned, it has been presented a study where the essential point is costs and the solution to ensure the maintenance and operation of the technologies. It was said that due to the current and probably future volumes will nothing about the maintenance shift be changed and the current work schedule for all maintenance work at TPCA will remain the same. We are very pleased that TPCA has concluded to this finding and nothing will change in the future.

Cooling for production halls. This situation is still not clear. We know that air-conditioning has been found in the paint shop and now its repair should be in progress. Unfortunately, there is a lot of confusion about the impact on employees, which will in the future be associated with various changes and modifications. I suppose, that if it works for many years in other companies, there is no reason not to work in TPCA at the paint shop.

For welding shop will be purchased mobile air conditioning units and the testing will begin in real process. Since no one has experience in this area, it will required for employees to have the maximum of patience and cooperation. This is a new thing and it is need to fit the details. Furthermore, of the OÚP from the welding shop, was made a request for lightweight clothing for the welding shop logistics.

Assembly and neighboring spaces. No crown will be invested here, no air conditioner unit. The unsystematic nature of the company over the last fifteen years is shown here. It is planning to make STDs to when and how to ventilate during the night shift, who will provide it, etc. The air exchange technology units on the roof will be painted with reflective color against the sunlight, it is thinking about the location of fridges with cold drinks, and in this case I hope that the production will be stopped for a refreshment. Another point on Tuesday’s meeting with the TPCA management was the point of the production calendar and the terms balancing period and calendar year. And here the emotions grew and there was a stalemate because of the understanding of Saturday’s production in December. The representatives of the OÚP strongly opposed the explanation of the company and mainly against the way of presentation on MNG communication . It is clear that both the employees and the OÚP have interpreted the December shift differently than TPCA management and in the end everybody agreed that. In the words of Mr. Kiml: „Now we have to choose the best of two wrong solutions“. The TPCA management is preparing another update of the calendar and promised to apologize for the poor presentation of the December shift and explain it. At the next meeting in May, the OÚP will try to agree with the management to establish a clear guideline for changing shifts and describing terms, as it is clear that understanding can be different and it sense of purpose and does not contribute to a good atmosphere between employees.

If the OÚP negotiating team find some interesting datas regarding wages in Czech companies, I will not prevent them to publishing them, even if I did not have any reason to dispute anything on 20th February 2019. The company has created its own data and the data published by us is from an independent source. If the company has some objections, they do not have to blame me, as the chairman, for the OÚP as the sources are known and they are published. Obviously, the company knows more than the sources listed here and therefore they contradicts them. It is not true that the chairman does not communicate with the company and refuses to attend meetings. It is necessary to say, that OÚP is not subordinated to HR and therefore, by both-sided agreement and explanation of the topics in advance, me, vice-chairmans and shop representatives are willing to meet, as the last time on 30. 4. 2019. Since I did not proceed to the so-called partial releasing, which I informed the company several times, I do not apply to the company rules for partially released officials. Furthermore, I communicate with the company according to their email, which I received from HR.

Here I am attaching it:

“Within working hours is not possible to do any activity for the trade unions, including e-mail correspondence, etc., without requesting release for this activities. The reason for approving the release will be evaluate and subsequently will be decide whether the release will be realized, eventually whether with wage compensation or not.“

This statement received only the chairman of the OUP, the other two chairmen of the Trade Union Organizations cheerfully communicate with the company during their working hours. Therefore, we take TPCA’s actions as bullying and it does not provide the same conditions for the work of all trade unions, which should be legally obligatory. So what does the HR complain about? So who is lying here or telling untruths?

Visit to TMUK – at the meeting with the company I clearly refused this trip, because I do not see any positives for do it and if they have a crystal ball for KV in TPCA in England, so let the send it to us, we´d love to look into that. There is a meeting minutes and there it is clearly written that I have refused this trip. I have a feeling that on HR are wrongly transmitted information, or they deliberately creating their own. The company is constantly saving and we offer them the resources for this dismissed trip and we hope it will be uses for investment to employees.

In conclusion, the OÚP invites the TPCA management to correctly interpret the published data and to inform the employees objectively. At the same time, it refrains from publishing false negative and inaccurate statements against the OÚP.

Yours sincerely, Petr Biba